Internopplæring - kursplan og opplæringsbok

Brannkonstabel
Det foreligger nå en justert kursplan for internopplæringen. Planen er godkjent
av DSB. I kursplanen har vi valgt å skille
mellom den delen av opplæringen som skal foregå internt i eget brannvesen og teoridelen som godkjennes gjennom bestått nettbasert kurs i brannvern. Skillet er markert ved bruk
av fargekode. Dvs. at opplæringsboka nå kun inneholder de målene som hvert enkelt brannvesen har ansvar for å gjennomføre. Opplæringsboka er slik blitt på færre sider og mer oversiktlig enn tidligere. Godkjent intern-opplæring skal dokumenteres ved å framlegge kvittert opplæringsbok før kursstart.
 


==> Opplæringsbok brannkonstabel (pdf)
==> Kursplan internopplæring (justert 2013) (pdf)

     
Alarmsentraloperatør
Internopplæringen er en grunnleggende, systematisk opplæring
på egen sentral. Operatøren gjennomfører den teoretiske opplæringen ved
å bestå Norges brannskoles nettbasert kurs for alarmsentraloperatør. Leder av sentralen har ansvaret for den praktiske opplæringen i henhold til dimensjoneringsforskriften §7 – 5, og de har også ansvar for opplæring som er nødvendig for å gjennomføre andre oppgaver lagt til sentralen. Operatøren skal ha en egen opplæringsbok som fylles ut i samarbeid med leder av 110-sentralen som også attesterer når det enkelte mål er nådd.
Bekreftelse på at internopplæringen er gjennomført skal sendes brannskolen sammen med søknaden til alarmsentraloperatørkurset(se siste side i opplæringsboka). Hele opplæringen skal ha en varighet på inntil 12 måneder.
Ved behov for å starte internopplæring for nytt personell, meldes vedkommende opp til internopplæring alarmsentraloperatør til Norges brannskole fortløpende.
 


==> Opplæringsbok internopplæring alarmsentraloperatør (pdf)
==> Kursplan internopplæring alarmsentraloperatør (pdf)

 

siden er oppdatert: 22.08.2016