Mål og virksomhetsidé

Norges brannskole skal være nasjonalt anerkjent som den foretrukne kompetanseleverandør innen følgende fagområder:
- Innsats og beredskap
- Forebyggende brannvern
- Feierutdanning
- Flybrannslukking
- Akutt forurensning

Norges brannskole skal:
- Delta aktivt i utvikling og nyskaping innen forebyggende brannvern, innsats og beredskap, redning og akutt forurensning
- Utveksle kunnskap og erfaringer gjennom tydelig samarbeid med utdanningsinstitusjoner og fagmiljø, både nasjonalt og internasjonalt
- Optimalisere ressursutnyttelsen ved gjennomføring av opplæring av høy faglig kvalitet

- Videreutvikle øvelsesfeltet og andre undervisningsfasiliteter til å bli Norges mest moderne og fremtidsrettede arena for utdanning innen
samfunnssikkerhet og beredskap
- Tilby et moderne læringsmiljø preget av faglig og pedagogisk dyktige instruktører
- Være den viktigste bidragsyter til at brann- og redningsvesenene har riktig fagkompetanse for å løse sine forebyggende og beredskapsmessige oppgaver
- Være en viktig samarbeidspartner for AVINORs utdanning og videreutvikling innen brann og redning
- Være en viktig samarbeidspartner for kommunene, Kystverket og Norsk Oljevernforening For
- Operatørselskap (NOFO) innen utdanning og videreutvikling rettet mot akutt forurensning
- Dekke etterspørselen for utdanning i kommunale brann- og redningsvesen i henhold til dimensjoneringsforskriftens krav
- Gjennomføre en personalpolitikk som fremmer trivsel, stabilitet og personlig utvikling
- Gjennom kvalitetsstyring og revisjon, ha et oppfølgingssystem for forbedring
- Ved planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter vurdere miljøvernmessige konsekvenser