Organisering

Norges brannskole er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.
Det faglige- og administrative ansvar for brannskolen er lagt til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).
Skolen ledes av direktør og seksjonssjef for undervisning, seksjonssjef for drift- og vedlikehold samt seksjonssjef for adminisrasjon.
Den pedagogiske virksomheten skjer i undervisningsseksjonen. Seksjonen er inndelt i fire fagavdelinger som har ansvar for all kursgjennomføring.